Renditingimused

Renditingimused

1. DEFINITSIOONID

1.1. Rendileandja Stroman OÜ

1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;

1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik;

1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Vara rendileping;

1.5. Vara – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, millised on

fikseeritud Lepingus;

1.6 Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused ja tagastusleht.

1.7. Käesolevale lepingute kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta

sätestatut.

1.8. Objekt – renditud Vara kasutamise aadress

2. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:

2.1.1. ta on tutvunud vara töökorras olekuga ja vara üldise tehnilise seisukorraga, ning võimalikud pretensioonid on fikseeritud rendilepingul.

2.1.2. teda on Rendileandja poolt eelnevalt vajalikus mahus informeeritud ning instrueeritud Vara ekspluateerimise eeskirjadest ning ohutusnõuetest;

2.1.3. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi Vara nii tehniliselt kui juriidiliselt kohaseks kasutamiseks.

2.1.4. on tutvunud hinnakirjaga.

2.1.5. et ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireteregistrites.

3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping on tähtajatu, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti.

3.2. Leping jõustub sellele alla kirjutamisel.

3.3. Vara rendi tähtaja esimeseks päevaks loetakse Lepingus fikseeritud Vara

üleandmise kuupäev, sõltumata kellaajast, välja arvatud juhul kui Pooled on kirjalikult kokku leppinud teisiti.

3.4. Vara loetakse Rentniku kasutusse üle antuks Lepingu sõlmimisel või muu sellekohase kirjaliku aktiga.

3.5 Renditud Vara kuulub Rendileandjale tagastamisele Lepingus fikseeritud

kuupäeval hiljemalt kell 17.15 (laupäeviti 13.00). Erinevates rendipunktides võivad olla erinevad lahtioleku ajad. Juhul kui Lepingus pole tagastamise kuupäeva fikseeritud, on Rentnikul õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal, so. argipäeviti 7.45 – 17.15 ja laupäeviti 8 – 13.00.Tellingute ja raketiste tagastamine toimub ainult tööpäeviti 8.00 kini 16.30-ni (laupäeviti tellinguid ja raketisi tagastada ei ole võimalik). Vara tagastamine Rendileandjale fikseeritakse tagastuslehega. Tagastuslehet allkirjastatakse Poolte allkirjadega. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 09.00.

3.6 Vara (tellingud, raketised vm.) pakendatakse tagastamisel vastavalt pakendamise juhendile. Juhul, kui Vara ei ole tagastamisel pakendatud vastavalt pakendamise juhendile, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult kompensatsiooni vastavalt kehtivale hinnakirjale. Väljarenditud või tagastatud tellingud ja raketised laaditakse kliendi autole/autolt laotõstukiga . Tõstukiga laadimise võimaluse puudumisel (näiteks materjali veo puhul kalluriga, furgooniga, kaubikuga) tuleb matearjali käsitsi laadimine teostada kliendil oma töötajatega.

3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse Vara ülemäärane kulumine (so enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) või vara kasutuskõlbmatuks muutumine on Rendileandjal õigus keelduda Vara vastuvõtmast ning nõuda rentnikult hüvitist vara jaemüügi summas. Samuti on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult tagastatud Vara paranduse ja remondiga seotud(so enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) kulude hüvitamist

3.8. Kogustega renditud vara (tellingud, raketised) tagastamisel esitab Rentnik Vara tagastamisel tagastatava vara koguselise loetelu. Tagastatud Vara koguseline ja kvaliteediline kontroll toimub kuni kahe tööpäeva jooksul samuti on tagastamisel tekkinud võimalike pretensioonide esitamise tähtaja pikkuseks kuni kaks (2) tööpäeva.

4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1. Rentnik tasub Rendileandjale Vara kasutamise eest renditasu (renti) vastavalt Lepingule. Renditasule lisandub käibemaks.

4.1.1 Renditasu makstakse arve alusel. Arve saadetakse e-kirjana Lepingul näidatud e-kirja aadressile või selle puudumisel Rentniku aadressile kirjaga.

4.1.2 Rendi eest esitatud Arvete tuleb tasuda Rendileandja arveldusarvele (märgitud saadetud arvel) või Rendipunktis kohapeal.

4.1.3 Füüsilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) vara(de) kasutamise eest iga 14-ne päeva järel maksetähtajaga 3 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.

4.1.4 Juriidilisest isikust Rentnikule väljastatakse arve(d) vara(de) kasutamise eest iga 14-ne päeva järel maksetähtajaga 10 päeva, kui rendilepinguga pole kokkulepitud teistmoodi.

4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama

Rendileandja kulutused seoses Rentniku poolt tähtaegselt tasumata renditasu

sissenõudmisega, s.h. inkasso- ja õigusabikulud.

4.3. Juhul kui rendiaja sisse jäävad puhkepäevad, mil Vara ei kasutata, võivad Pooled Lepingus kokku leppida renditasu mitte arvestamise puhkepäevadel.

4.4. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi ja monteerimise ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hoolduse kulutusi.

4.5. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult renditava Vara eest enne selle

üleandmist tagatisraha tasumist, mille suuruse määrab Rendileandja ning mis kuulub tagastamisele pärast Vara tagastamist ning vastuvõtmist Rendileandja poolt.

Rendileandja omab õigust tasaarvestuse korras jätta nimetatud tagatisraha enesele ulatuses, millega on kaetud kõik Rentniku poolsed rahalised kohustused Rendileandja ees.

4.6. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Rentnikul on õigus:

5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.

5.1.2. lõpetada leping ennetähtaegselt, teatades sellest ette 5 päeva.

5.2. Rentnik on kohustatud:

5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;

5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;

5.2.3. Seadmete vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Vara koguselist hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tööpäeva jooksul kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Seadmetega. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. Tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;

5.2.4. hüvitama tema poolt Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;

5.2.5. Lepingu lõppemisel andma Vara Rendileandjale mitte halvemas

seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset

kulumist;

5.2.6. kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;

5.2.7. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel või muul põhjusel, mille tõttu

on vähenenud Vara väärtus rohkem kui võrreldes Vara normaalse kulumisega

heaperemeheliku kasutamise korral, maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale;

5.2.8. tagastama renditud Vara Rendileandjale puhastatult, vastasel juhul hüvitama Rendileandjale Vara puhastamiskulud Rendileandja poolt esitatud arve alusel;

5.2.9. Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile ilma Rendileandja kirjaliku

nõusolekuta.

5.3. Rentnik on kohustatud viie (5)tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima

Rendileandjat Vara kasutamise Objekti aadressi muutusest.

5.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva vara säilimiseks (s.t

vältimaks vara vargust, kadumist, hävinemist jne) ning hoidma vara

heaperemehelikult .

5.5 juhul kui vara kaob, hävineb, varastatakse jne siis kohustub rentnik hüvitama vara väärtuse vastavalt punkt 5.2.7 sätestatule

6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:

6.1.1. saada Rentnikult renti.

6.2. Nõuda Rentnikult lisa tagatisi, kui ilmnevad punktides 6.3.1, 6.3.2, ja 6.3.3 nimetatud asjaolud. Kui Rentnik lisa tagatisi ei anna, siis on Rendileandjal õigus Leping üles öelda, teatades sellest 3 päeva ette.

6.3 Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda vara

tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või vara kompenseerimist kui:

6.3.1. rentnik ei ole tasunud renti kolme (3) tööpäeva jooksul pärast makse

kohustuse tekkimisi ja ei kustuta võlgnevust kolme (3) päeva jooksul meeldetuletuse väljastamist Rendileandja poolt;

6.3.2. rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.

6.3.3. rentnik rikub muid Lepingu tingimusi

6.3.4. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on

teatanud vale objekti aadressi.

6.4. Rendileandja on kohustatud Lepingu üles ütlemisest kirjalikult ette

teatama 3 tööpäeva.

7. VASTUTUS

7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema

ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle

alates Vara valduse üleminekust Rentnikule ja lõpeb vara tagastamise Rendileandjale.

7.2. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise

võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;

7.3. Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mida võivad renditud Vara

põhjustada.

8. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõpeb:

8.1.1. tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel;

8.1.2. tähtajatu Lepingu korral Vara tagastamisel Rentniku poolt kooskõlas renditingimuste p-ga

5.2.5.;

8.1.3. renditud Vara hävimisel;

8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.

8.2. Leping võidakse lõpetada:

8.2.1. Poolte kokkuleppel;

8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel.

8.2.3. Vastavalt punkti 6.3; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3 toodud alustel

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Juhul, kui Pooltel ei õnnestu lahendada Lepingust tulenevaid erimeelsusi

läbirääkimiste teel, lahendatakse erimeelsused Tartu Maakohtus.

10. Riskikaitse

10.1. Kui Rentnikule renditud Varale kehtib Stroman Riskikaitse , on see näidatud rendilepingul. Riskikaitse tasu arvestatakse kuni Lepingu lõppemiseni kõigi rendipäevade eest.

10.2. Rentnik kinnitab, et on saanud enda valdusse ja tutvunud Stroman Riskikaisega.

10.3. Rentnik kohustub Vara kadumisel , hävimisel, kahjustumisel jne informeerima Rendileandjat taasesitatavas vormis  teatama juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada saamisest.

10.4. Fikseerima juhtumi kohapeal: fotod, seletused, hoidma alles Vara jäänused ning esitama need koos avaldusega.

10.5. Riskikaitse rakendub toimunud kahjujuhtumi puhul juhul kui Rentnik on järginud Rendilepingus ja Stromani Riskikaitses toodud juhiseid ja tingimusi. Riskiakitse rakendumisel toimunud kahjujuhtumil tekkinud kahju Rendileandjale katab Stromani Riskikaitse, millest omavastutuse osa jääb Rentniku hüvatada Rendileandjale. Juhul kui Kahjujuhtumi summa jääb alla omavastutuse määra, tuleb tekkinud kahju Rendileandjale hüvitada täies ulatuses Rentniku poolt. Renditava Vara riskikaitse tasu ja omavastutuse suurus on Rendilepingul iga Vara puhul eraldi välja toodud.

10.6. Kindlustusmakse arvutatakse toote hinnakirja hinnast 3-5 % erinevatel toodetel.

 

Veebilehe kasutamist jätkates nõustute Stroman OÜ poolt kehtestatud privaatsustingimustega.   Rohkem infot   Nõustun
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok