Riskikaitse

Stroman Riskikaitse tingimused

 

Kehtib alates 01.05.2022

 

 

1.1. STROMAN Riskikaitse on OÜ STROMAN („Rendilendja“) poolt Kliendile („Rentnikule”) renditava Vara juhusliku hävimisest või kahjustumisest tekkivate rahaliste kohustuste vähendamise kokkulepe.

1.2 Vara on renditav tööriist, tõstuk, seade või muu vara, mille on Rendileandja Rentnikule rentinud.

2. Rakendumine.

2.1. Rentnikul on võimalik vähendada Renditingimuste 5.2 toodud vastutust Vara hävimise ja kahjustumise tekkimisel, kui ta  sõlmib lisaks Seadme rendilepingule STROMAN Riskikaitse kokkuleppe.

2.2. STROMAN Riskikaitse on Rendileandja ning Rentniku vaheline Rendilepingule rakendatav eraldi kokkulepe, mis vähendab kliendi poolset Rendilepingust tulenevat rahalist vastutust Rentniku valduses olevatele Varadele kahjustumise või hävimise korral.

2.3. STROMAN Riskikaitse sõlmimine on Rentnikule kohustuslik. Rentnik kohustub tasuma selleks ettenähtud lisamakse.

2.4. STROMAN Riskikaitse kokkulepe sõlmitakse lisamakse eest ning selle kohta tehakse märge Seadme rendilepingus. Kokkuleppe puudumisel vastutab Rentnik Seadmete eest täies ulatuses vastavalt Rendilepingule.

2.5. STROMAN Riskikaitse summa kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava rendiarve alusel arvel toodud maksetähtajaks.

2.6. STROMAN Riskikaitse kokkulepe sõlmitakse kogu Rendilepingu perioodiks. STROMAN Riskikaitse lepingut saavad Rentnik ja Rendileandja sõlmida vaid Rendilepingut sõlmides. Riskikaitse kehtib konkreetsele Varale ainult juhul, kui Rendilepingul on konkreetsele varale märgitud riskikaise kehtivus ja Rentnik on tähtajaks tasunud STROMAN Riskikaitse tasu.

2.7. STROMAN Riskikaitse laieneb rendilepingus nimetatud Varale, mis on rendilepingu alusel rentniku valduses ning asub Eestis. STROMAN Riskikaitse kehtib ainult Vara otseste kahjude puhul ning ei laiene kaudsetele kahjudele, nõuetele ja kuludele (näit. saamata jäänud tulu, transport, puhastamine, kahjud kolmandatele isikutele ).

3. STROMAN Riskikaitse korral on Rentniku vastutus seotud kahjusumma ja Vara maksumusega, millest arvatakse maha Rentniku omavastutus. Igale Varale, millele laieneb Stroman Riskikaitse on Rendilepingus toodud ka konkreetse Vara Rentniku omavastutus. Kahju suuruse määrab kindlaks Rendileandja. Juhul, kui kahjusumma on omavastutusest väiksem, kuulub see Rentniku poolt täies mahus hüvitamisele.

4. STROMAN Riskikaitse rakendub ainult juhul, kui tekkinud kahju ei hüvitata rentniku kindlustuspoliisi alusel või Rentnikul puudus kindlustuspoliis Vara kaitseks. Rentnik peab alati kahjujuhtumist teatama ka oma kindlustusandjale ning teavitama kindlustuspoliisi olemasolust Rendileandjat. STROMAN Riskikaitse on alati sekundaarne ning Rentniku olemasolev kahjukindlustus on alati primaarne. Rentniku poliisil rakenduva omavastutuse osa kannab Rentnik. Kui Rentniku kindlustuspoliisi alusel on kindlustusseltsi poolt välja makstud hüvitis tekkinud kahjust väiksem, on Rendileandjal õigus esitada Rentnikule nõue puudujääva summa tasumiseks, mis katab tekkinud kahjud vastavalt sõlmitud STROMAN Riskikaitse tingimustele ja Renditingimustele.

5. STROMAN Riskikaitse kehtib järgmistel tingimustel:

a. toimunud kahjujuhtum oli ootamatu ja ettenägematu;

b. Vara kasutamisel on järgitud kõiki kasutus- ja paigaldusjuhiseid;

c. Vara kasutamise töömaal on järgitud tuleohutusnõudeid;

6. Vara kahjujuhtumi toimumisel on Rentnik kohustatud teatama juhtumist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 72h jooksul kahjujuhtumi toimumisest või sellest teada saamisest.

7. STROMAN Riskikaitse ei kehti juhul kui:

a. kahju on tekitatud Vara paigaldus- ja/või kasutusjuhenditest mitte kinni pidamisest;

b. rentnik ei ole tasunud tähtaegselt STROMAN Riskikaitse lisamakset;

c. kahju on seotud töötamisega lõhkamisete piirkonnas, maaalustes kaevandustes, ujuvplatvormidel, üleujutusaladel.

d. juhtumist ei ole Rendileandjat õigeaegselt teavitatud; täidetud ei ole õigusaktide või Renditingimuste või STROMAN Riskikaitse nõudeid; rentnik esitab ebaõigeid andmeid või kahju toimumist ei ole võimalik kindlaks teha;

8. STROMAN Riskikaitse ei laiene:

* kolmandatele isikutele põhjustatud kahjudele;

* Vara varguse, röövimise või vandalismi puhul

* Kahjudele, mis tulenevad lammutustöödest;

* kahju, mille on põhjustanud liivapritsitööd, värvimistööd, krohvimistööd või muud samalaadsed tööd, mis põhjustavad olulisel määral Vara määrdumist;

* ebakvaliteetsest kütusest või -elektritoitest tingitud kahjudele;

* kahjudele, mis on põhjustatud erakorralistest ilmastiku oludest (näit. üleujutused, tormid)

* keskkonnast põhjustatud kahjudele, mis oluliselt vähendavad seadme eluiga (nt. Väetise- ja soolalaod, agressiivse keemilise toimega keskonnas töötamisel)

* kahjudele, mis on põhjustatud plahvatusest, sõjast, streigist, radioaktiivsetest ainetest ja teistest sarnastest olukordadest või sündmustest;

* kaotatud või kadunud Vara detailidele;

 

9. STROMAN Riskikaitse omavastutuse osa arveldatakse Rentnikuga koheselt rendiseadme tagastamisel või kohe peale Rendileandja poolset kahju hindamist. Kahjustunud Vara remonti ja taastamist on õigus teostada Rendileandjal.

10. STROMAN Riskikaitse hinnale lisandub käibemaks.

 

Veebilehe kasutamist jätkates nõustute Stroman OÜ poolt kehtestatud privaatsustingimustega.   Rohkem infot   Nõustun
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok